Garancija

1) GARANCIJA ZA DUŠEKE VITAPUR-HITEX

Dobavljač/ovlašćeni serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice,
za jezgro džepičastog dušeka robne marke Vitapur-Hitex obezbjeđuje 2-godišnju garanciju i 1-godišnju garanciju za navlaku VitapurHitex. Za krevetno dno - letvice Vitapur-Hitex važi 2-godišnja garancija.
VAŽNO! Krevetno dno - letvice i dušek su prilagođeni jedno drugom. Proizvođač je izvršio postupke testiranja dušeka i odgovarajućeg
krevetnog dna, zato garancija važi isključivo pod uslovom korišćenja odgovarajućeg krevetnog dna. Za dušeke s džepičastim
oprugama je odgovarajuće ravno odnosno tvrdo krevetno dno, i to ravna podloga odnosno letvice Airflex, robne marke Hitex.
1. AD Vita d.o.o. garantuje za kvalitet i besprekornost proizvoda u garancijskom roku, koji počinje da važi sa uručenjem robe potrošaču.
Ako budete postupali po uputstvima i uvažavali sva upozorenja, dobavljač garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi.
2. Proizvođač garantuje da će u garantnom roku o svom trošku otkloniti eventualne nedostatke i greške na proizvodu.
3. U slučaju fabričke greške na dušeku, dušek ćemo vam popraviti ili zamijeniti. Rok za otklanjanje grešaka u garantnom roku je 45
dana od dana prijema reklamacije.
4. Garancija ne isključuje prava potrošača, koja proizilaze od odgovornosti prodavca za greške na robi.
5. Reklamacija mora biti uvijek u pisanom obliku. Kupac mora kod ostvarivanja reklamacije dostaviti fotokopiju ili original računa
i garantnog lista, kojeg je izdao prodavac. Na zahtjev prodavca kupac je dužan dostaviti i fotografije dušeka i krevetnog dna,
fotografisanih iz više uglova.
6. Zahtjev za 100% garanciju kupac može ostvarivati s računom kod prodavca, koji mu je prodao proizvod.
7. Garancija važi na području Crne Gore.
Od datuma kupovine važi 100% vrijednost garancije na sva jezgra dušeka Vitapur-Hitex. Popravkom ili zamjenom se otklonja sva šteta,
koja je posljedica greške u materijalu.
Garancija ne važi:
• u slučaju greške zbog neodgovarajućeg postupanja sa proizvodom (sila, preopterećenje, izmjene, prouzrokovane od strane kupca),
• u slučaju nedostataka, koji su posljedica prirodnog habanja,
• u slučaju mrlja od plijesni i buđi,
• u slučaju da dušek nije bio korišćen na odgovarajućem krevetnom dnu - letvicama,
• ako kupac ne dostavi kopije računa i pripadajućeg garantnog lista,
• u slučaju povrata dušeka zbog oštećenja proizvod mora biti zaštićen od oštećenja i prljavštine tokom transporta. Ako proizvod nije
zaštićen, proizvođač može odbiti zahtjev za zamjenu ili popravku.
Upozorenja:
1. Uz normalno korišćenje dušeka materijali unutar dušeka će ostati nepromijenjeni. Kao posljedica prilagođavanja na dušek, debljina
i tvrdoća se uz normalno korišćenje mogu smanjiti do 10%, što se ne smatra kao fabrička greška. Za takvo smanjenje debljine ili
tvrdoće, proizvođač ne garantuje ovom garancijskom izjavom.
2. Kod dimenzija dušeka je zbog elastičnosti materijala tolerancija +/-2 %. Dušek unutar ove tolerancije se ne smatra dušekom s
greškom. Do takvih odstupanja može doći i nakon dužeg vremena korišćenja. U ovim slučajevima prodavac ovom garancijskom
izjavom ne preuzima garanciju.
3. Kod navlake dušeka dolazi do vidljivih promjena na tkanini, što je normalna posljedica korišćenja proizvoda i ne utiče na
funkcionalnost proizvoda.
4. U slučaju reklamacije prodavac zadržava pravo na stručni pregled dušeka, da se utvrdi stanje i uzrok greške.
5. Greške kao što su greške šavova, eventualne mrlje i druge fleke, koje ne utiču na funkcionalnost dušeka, moraju biti u obliku žalbe
poslate pisano u roku od 30 dana od dana preuzimanja dušeka.
Pravila za korišćenje i održavanje proizvoda:
1. Dušek Vitapur-Hitex je zbog lakšeg transporta i higijenskih razloga upakovan vakuumski. Kod otvaranja ne koristite oštre predmete,
kako ne bi oštetili tekstil.
2. Dušek Vitapur-Hitex dobije svoj pravi oblik 4 sata nakon odstranjivanja ambalaže, ali treba sačekati najmanje 12 sati prije nego ga
potpuno opteretite. Kada izvadite dušek iz ambalaže, nemojte ga ponovo zamotavati i savijati. Pjena ima karakterističan miris, zbog
toga preporučujemo da proizvod prije upotrebe dobro provjetrite. Neprijatan miris nakon nekoliko dana u potpunosti nestane.
3. Paket morate otvoriti u roku od 30 dana od preuzimanja dušeka.
4. Proizvod je namijenjen korišćenju u zatvorenim prostorijama sa normalnim klimatskim uslovima relativne vlažnosti između 40% i
60%. Preporučujemo da prostor gdje se nalazi dušek redovno provjetravate i izložite dušek svježem vazduhu, ali nikada direktnoj
sunčevoj svjetlosti. Kod provjetravanja neka proizvod bude bez posteljine. Na taj način izbjegavate zadržavnju vlage u dušeku, što
će onemogućiti razvijanje plijesni i buđi.
5. Dušek je preporučljivo više puta okrenuti (glava-noge). Preporučeno je i uspravno postavljanje dušeka, da se struktura i punjenje
optimalno stabilizuju.
6. Dušek nije preporučljivo istresati lupanjem ili usisavati sa dubinskim odnosno parnim usisivačima.
7. Proizvod nije primjeran za vlažne prostorije. Izbjegavajte i tečnost i vlagu na dušeku.
8. Vlažno čišćenje ili peglanje na tkanini ne savjetujemo.
9. Za optimalnu zaštitu dušeka preporučujemo da ga zaštitite perivim zaštitnim navlakama Vitapur-Hitex.

Garancija ne važi:
• u slučaju greške usljed neadekvatnog postupanja s proizvodom (preopterećenost, oštećenja prouzrokovana od strane kupca, držanje dušeka u vlažnoj prostoriji, na neodgovarajućoj podlozi)
• za nedostatke koji su posljedica habanja
• u slučaju fleka od buđi
• u slučaju da ležaj nije bio korišćen zajedno sa odgovarajućom podlogom (letvicama)
• na dršku za okretanje dušeka
• ukoliko kupac ne priloži original račun i pripadajući garantni list
• u slučaju oštećenja, proizvod prije slanja zaštitite od dodatnih oštećenja i prljanja. Ukoliko proizvod nije zaštićen, proizvođač može da odbije zahtijev za zamjenu ili popravku
• u slučaju promjene originalne boje jezgra dušeka, što je osobina materijala, jer on vremenom požuti, odnosno promijeni boju

Pravila za korišćenje i održavanje dušeka
1. Proizvod je zbog lakšeg transporta i maksimalne higijene vakuumski pakovan.
2. Proizvod dobija svoj pravi oblik u roku od 30 minuta nakon uklanjanja ambalaže, ali je neophodno sačekati 24 sata prije nego što se optereti. Poliuretanska pjena ima svoj specifičan miris. Preporučujemo da proizvod prije upotrebe dobro provjetrite. Miris nakon nekoliko dana nestaje.
3. Dušek je neophodno izvaditi iz ambalaže u roku od 30 dana od preuzimanja.
4. Proizvod je namijenjen za korišćenje u zatvorenim prostorijama, u optimalnim klimatskim uslovima, relativne vlažnosti između 40% i 60% i temperaturom preko 18⁰ C. Preporučujemo da prostoriju u kojoj se nalazi dušek redovno provjetravate i izlažete svježem vazduhu. Prilikom provjetravanja preporučljivo je da dušek bude bez posteljine. Na taj način se izbjegava zadržavanje vlage, što onemogućava razvoj buđi. Treba izbjegavati tečnost i vlagu na dušeku.
5. U prvih 6 mjeseci potrebno je okretati položaj dušeka (glava–noge). Preporučljivo je i horizontalno postavljanje dušeka da bi se struktura i punjenje optimalno stabilizovali.
6. Proizvod nije pogodan za vlažne prostorije.
7. Za optimalnu zaštitu dušeka, preporučujemo da koristite zaštitu za dušek i perive čaršave s lastikom, koje možete naći u ponudi Vitapur-Hitex.

1 ) Za svilene pokrivače brend VITAPUR - Hitex pruža garanciju proizvođača od 5 godina

2 ) Garantni rok za posuđe iz linije Pour&Cook je 5 godina

3) Proizvođač garantuje kvalitet i besprijekoran proizvod u garantnom roku. Ako se kupac pridržava uputstva i prati sva upozorenja, proizvođač takođe garantuje da će proizvod služiti svojoj svrsi

4 ) Proizvođač garantuje da u toku garantnog perioda o svom trošku ispravi neke nedostatke i kvar proizvoda

5 ) U slučaju greške u proizvodnji, mi ćemo popraviti ili zamijeniti proizvod. Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 45 dana od dana prijema zahtijeva

6 ) Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke u robi

7 ) Garancija važi od dana isporuke pa nadalje

8 ) Garancija važi samo na teritoriji Republike Crne Gore

9 ) Sa priznavanjem 100% garancije prekida se garantni rok i novi ne može da počne, već se nastavlja prethodno utvrđeni garantni rok     

Nezadovoljstvo proizvodom
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

10) Žalba uvijek mora biti data u pismenoj formi. Kupac će snositi poslijedice za eventualno falsifikovanje fakture ili garantnog lista

11 ) Reklamacija se priznaje isključivo uz originalan račun koji je izdat od strane prodavca pri kupovini proizvoda 

Ovi garantni uslovi se ne primjenjuju:

- U slučaju greške uslijed nepravilnog rukovanja proizvodom ili promjena izazvanih nepažnjom kupca
- Ako kupac ne dostavi kopiju fakture i odgovarajućeg sertifikata garancije

Prodavac izjavljuje da će u svemu poštovati odredbe člana 74. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni list CG 52/20) koji se odnosi na reklamacije i način rješavanja reklamacija.