Pravne infromacije

Molimo Vas da pročitate uslove korištenja internet stranice www.vitapur.me kao i opšte uslove poslovanja internet prodavnice www.vitapur.me.  Korišćenjem naše stranice, slažete se da ste upoznati sa svim uslovima i da na njih pristajete. Zadržavamo pravo promijene uslova ažuriranjem informacija.

Dopuštamo mogućnost nepravilnosti podataka, slikovnog, zvučnog i tekstualnog materijala u internet prodavnici. Obavezujemo se da će se poslovanje internet prodavnice www.vitapur.me vršiti u skladu sa važećim zakonima republike Crne Gore. Objavljene fotografije su simbolične.

Komunikacija izvršena u elektronskom obliku važi kao pismena, odnosno kao ugovor.

Internet prodavnica djeluje na području Republike Crne Gore, ukoliko nije drugačije dogovoreno sa kupcem. Prodavnica je otvorena 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Moguća su određena ograničenja u pristupanju zbog tehničkih i drugih razloga.

Kupovina i proslijeđivanje ličnih podataka dozvoljeni su samo pravno i poslovno sposobnim osobama starijim od 18 godina, a ostale osobe moraju imati zakonski važeću saglasnost roditelja ili staratelja.

Rješavanje sporova

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora, shodno odredbama člana 61 stav 3 tačka 20 Zakona o zaštiti potrošača (”Službeni list CG”002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19), svoje potrošače, koji robu kupuju preko interneta obavještavamo o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova, pri čemu predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Crnoj Gori, npr:

  • Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, Adresa: Ul. Novaka Miloševa 29/3,81000, Podgorica, www.amrrs.gov.me
  • Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore, Tržišna inspekcija, Adresa: Novaka Miloševa, br. 10, 81 000 Podgorica., www.ti.gov.me/inspekcija
  • Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača. Adesa:Ul. Novaka Miloševa br. 29/II,Podgorica 81000,www.privrednakomora.me

Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač.

Mogući sporovi rješavaju se sporazumno, a u suprotnom, sporove će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Sadržaji objavljeni na ovoj adresi vlasništvo su kompanije Vitapur d.o.o. te se mogu koristiti samo u lične i nekomercijalne svrhe. Na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima, kompanija Vitapur d.o.o. nositelj je materijalnih autorskih prava na sadržaj (tekstovi, slike i drugo) koji je objavljen na internet stranici www.vitapur.me. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje, objavljivanje, prenošenje ili bilo kakva druga distribucija bilo kojih podataka koji su dio internet stranice www.vitapur.me, osim u slučaju pismenog odobrenja od strane kompanije Vitapur d.o.o.